คณะกรรมการวัด

ไวยาวัจกร หมายถึง ผู้ทำหน้าที่ เป็นที่ปรึกษางานทางพระศาสนาและดูแลรักษาทรัพย์สินของวัด หรือภาษาโย้ยเรียกว่า สารวัดวัด

 

1.นางเปียทิพย์  นามมงคล 062-1582732

 F-Pooyai

 

2.นายวัฒนศักดิ์  เพริศแก้ว

 

 

3.นายหนูเตรียม  วงค์วันดี

 

4.นายทองปาน  เหง้าละคร

 

5.นายวรชัย  ครไชยศรี

 

6.นายคำใบ  ใครบุตร

 

7.นายพินิจ  พลสุวรรณ

 

8.นายคำหาญ  สายธิไชย

 

9.นายประทวนทอง  คิอินธิ