คณะกรรมการวัด

ไวยาวัจกร หมายถึง ผู้ทำหน้าที่ เป็นที่ปรึกษางานทางพระศาสนาและดูแลรักษาทรัพย์สินของวัด หรือภาษาโย้ยเรียกว่า สารวัดวัด

 

1.นายประสิทธิ์  อัครจันทร์ 098 1013134

tn IMG

 

2.นายชัยรัตน์  วงค์วันดี

tn chairat2

 

3.นายหนูเตรียม  วงค์วันดี

 

4.นายทองปาน  เหง้าละคร

 

5.นายวรชัย  ครไชยศรี

 

6.นายคำใบ  ใครบุตร

 

7.นายพินิจ  พลสุวรรณ

 

8.นายคำหาญ  สายธิไชย

 

9.นายประทวนทอง  คิอินธิ